Dofinansowania

Elektron -Obróbka metalu, cięcie laserem, gięcie blach, spawanie konstrukcji, malowanie proszkowe

Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa uzyskała subwencję w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” udzieloną przez PFR S.A.

——————————————————————————————————————————————————————–

Firma Produkcyjno-Usługowa ELEKTRON Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla Firma Produkcyjno-Usługowa ELEKTRON Sp. z o.o. Sp. K.”

Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy poprzez zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z wystąpieniem trudności finansowych na skutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 89 893,08 zł

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Beneficjent Firma Produkcyjno-Usługowa Elektron sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności
firmy Elektron przez wdrożenie innowacyjnych produktów”, nr projektu RPPK.01.04.01-18-0167/20.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: „Rozwój MŚP” – RPO WP 2014-2020.

Cel projektu:
Projekt dotyczy zakupu maszyny do cięcia rur i profili oraz prasy krawędziowej jako elementów linii technologicznej do produkcji modułowych (składanych) ścian działowych do montażu w hangarach lotniczych i innych budowlach lub konstrukcjach, a także do produkcji lekkich przenośnych magazynów z metalu.
Zakup maszyny będzie służył wprowadzeniu na rynek istotnie udoskonalonego przez wnioskodawcę produktu. Dopełnieniem projektu jest zakup aplikacji komputerowej, działającej również online, która ma wspomóc proces doboru elementów modułowych tworzących ostatecznie zabudowę dla danego Klienta.
Aplikacja ta pozwala na wizualizację wyrobów, ich dane wymiarowe, a także wykaz poszczególnych elementów wchodzących w skład wyrobu, a także (co
najważniejsze) Aplikacja umożliwia automatyczne zaprojektowanie ściany wraz z automatycznym doborem komponentów systemu modułowego.

Czas realizacji projektu: 31.08.2021 – 30.06.2022

Rezultaty:
– podmiot wykorzystujący technologie informacyjno-komunikacyjne – wdrożony
system TIK w przedsiębiorstwie – 1 szt.
– wdrożony wynik prac B+R – 1szt.
– wprowadzenie innowacji produktowych – 1 szt.
– wzrost zatrudnienia – 2 osoby

Wartość projektu: 5 301 300,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 4 300 000,00 zł
Dofinansowanie z funduszu UE: 2 365 000,00 zł